Algeme en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Delicatezza VOF

Bedrijfsgegevens

Naam ondernemer: Delicatezza VOF

Statutaire zetel: ‘s-Gravenhage

Bezoekadres: Van Duijnwater 15, 2497 ZN te ’s-Gravenhage

Telefoonnummer: (+31) 642574530

E-mailadres: info@casadelicatezza.nl

KvK-nummer: 82651817

BTW-identificatienummer: NL862552990B01

 

 • Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • Delicatezza: de vennootschap onder firma Delicatezza VOF, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82651817.
 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere producten van Delicatezza koopt
 • Overeenkomst: de overeenkomst op afstand die tussen Delicatezza en afnemer wordt gesloten uit hoofde waarvan Delicatezza aan Afnemer één of meerdere producten aan Afnemer verkoopt.
 • Website: de website waarop Delicatezza haar producten te koop aanbiedt.
 • Consument: een afnemer die een natuurlijke persoon is en die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Delicatezza en op elke overeenkomst en rechtsbetrekking, hoe ook genaamd, die tussen afnemer en Delicatezza tot stand komt.
  • Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.
  • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij Delicatezza deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  • Het is Delicatezza te allen tijde toegestaan om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Delicatezza afnemer tijdig schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste twee weken zitten. Indien afnemer een consument is, en de wijziging tot gevolg heeft dat aan de afnemer een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

 • Onze diensten
  • Delicatezza biedt online Italiaanse lekkernijen aan, waaronder cannoli, via de website. Na de bestelling levert Delicatezza deze af bij de afnemer.

 

 • De overeenkomst
  • Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Delicatezza zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Delicatezza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen op de website te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  • U krijgt op de website een selectie van producten te zien. Deze weergave vormt geen aanbod van Delicatezza om een koopovereenkomst te sluiten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Delicatezza niet.
  • Als de afnemer een bestelling plaatst via de website, dan komt de overeenkomst met Delicatezza pas tot stand nadat Delicatezza de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan de afnemer heeft bevestigd. De koopovereenkomst met Delicatezza voor de aankoop van de door de afnemer geselecteerde producten wordt alleen gesloten voor de in de orderbevestiging gespecificeerde producten.
  • Delicatezza is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Delicatezza dit mede binnen redelijke tijd na ontvangst van de bestelling. Een redelijke termijn is in dit kader in ieder geval twee werkdagen.
  • Na aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg, bevestigt Delicatezza onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Delicatezza. Zolang de ontvangst en acceptatie niet door Delicatezza zijn bevestigd, kan de afnemer zijn bestelling nog annuleren (aangezien er dan nog geen overeenkomst tot stand is gekomen).
  • Als bestelde producten (dat wil zeggen producten die in de orderbevestiging door Delicatezza worden genoemd) toch niet beschikbaar blijken te zijn, zal Delicatezza de afnemer hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen en met de afnemer bespreken of de afnemer een vervangend product wil ontvangen. Als de afnemer geen vervangend product wil ontvangen, dan geldt dat de afnemer in plaats daarvan de aankoopprijs van de producten die niet kunnen worden geleverd terugkrijgt. In dat geval zal Delicatezza zo spoedig mogelijk terugbetalen op dezelfde manier als de afnemer heeft betaald.

 

 • Prijs en betaling
  • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief btw.
  • De betaling kan geschieden via de betalingsmethoden zoals genoemd op de website, waarbij Delicatezza ook gebruik kan maken van derden. Delicatezza behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de betalingsmethoden te wijzigen.
  • Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden (zoals prijswijzigingen van gebruikte materialen e.d.) ontstaan, kan dit aan de afnemer worden doorberekend.
  • De door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, vervolgens ter voldoening van de opengevallen rente en daarna ter voldoening van de hoofdsom. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso van enige vordering op de afnemer komen voor zijn rekening, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag.
  • Afnemer is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde dan ook. Afnemer heeft geen recht om enige betaling aan Delicatezza op te schorten.
  • Delicatezza is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd alle op haar rustende verplichtingen op te schorten zonder jegens Afnemer tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 • Levering
  • Delicatezza bezorgt alleen binnen de door haar aangegeven bezorggebieden tegen betaling van de bezorgkosten.
  • Onder voorbehoud van lokale of tijdelijke beperkingen, levert Delicatezza in beginsel dagelijks, behalve op feestdagen, tussen 08.00 en 23.00 uur. De levertijd is doorgaans vier werkdagen. Dit is echter geen fatale termijn. Delicatezza is afhankelijk van onder meer buitenlandse leveranties en distributeurs.
  • De levering geschiedt op het leveringsadres dat de afnemer bij de bestelling heeft opgegeven. De afnemer is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van een volledig en correct afleveradres en, indien van toepassing, de verdere instructies voor de levering van bestellingen die de afnemer meegeeft door middel van de website (zoals bijvoorbeeld achterlaten bij de deur, niet aanbellen of telefonisch contact opnemen bij aankomst).
  • De afnemer dient rond het tijdstip van levering op het door de afnemer opgegeven telefoonnummer bereikbaar te zijn.
  • Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Delicatezza bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.
  • Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van Delicatezza. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Delicatezza de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.
  • Delicatezza is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 • Herroepingsrecht/Bedenktermijn
  • De consumentafnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing: na aflevering van het laatste product binnen één bestelling) de overeenkomst ontbinden en de (of een deel van de) geleverde producten aan Delicatezza retourneren tegen terugbetaling van de verkoopprijs van de geretourneerde producten door Delicatezza. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de geleverde producten niet zijn gebruikt en aan de overige voorwaarden voor retournering in dit artikel 8 en 9 van deze algemene voorwaarden is voldaan. Het formulier dat als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden is opgenomen (onderaan deze voorwaarden te raadplegen) kan worden gebruikt voor de ontbinding.
  • Het onder artikel 7.1 genoemde recht geldt niet voor:
   • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   • Producten die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
   • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
   • Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer;

 

 • Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd
  • Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.
  • Bij retournering van een product is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering daarvan als de behandeling van dat product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
  • Van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verpakt, mag de consument de verpakking niet openen of anderszins beschadigen. Doet de consument dit toch, dan kan de consument het product niet meer retourneren.

 

 • Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan
  • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet de consument dit binnen de bedenktermijn aan Delicatezza melden.
  • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 7.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als de consument het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en in originele ongeopende en onbeschadigde verpakking.
  • De consument dient de kosten voor retourzending zelf te betalen. De consument mag zelf de verzendwijze kiezen.
  • Retourzendingen dienen naar het volgende adres worden verzonden: Van Duijnwater 15, 2497 ZN ’s-Gravenhage.

 

 • Verplichtingen van Delicatezza bij herroeping
  • Delicatezza vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 7 en 9 van deze algemene voorwaarden onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, die betrekking hebben op de geretourneerde producten.
  • Delicatezza komt de in lid 1 bedoelde verbintenis na, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de consument rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 is Delicatezza niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door de Delicatezza aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
  • Tenzij Delicatezza heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in lid 1 bedoelde verbintenis nadat Delicatezza de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

 

 • Privacy
  • Bij de afhandeling van een bestelling verwerkt Delicatezza persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de administratie rondom orders, de levering en de facturering.

 

 • Klachten en geschillen
  • Klachten dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij Delicatezza via de in artikel 1 genoemde contactmogelijkheden, opdat onderzoek aan de afgeleverde zaken en de levering kan plaatsvinden.
  • Delicatezza is bevoegd om bij de afhandeling van klachten gebruik te maken van derden.
  • Op eventuele klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden.

 

 • Aansprakelijkheid
  • Delicatezza aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Delicatezza. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
  • Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Delicatezza voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Delicatezza tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
  • Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Delicatezza geen aansprakelijkheid.

 

 • Overmacht
  • Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Delicatezza is Delicatezza gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  • Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de afnemer gehouden zijn verplichtingen jegens Delicatezza tot aan dat moment na te komen.
  • Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: verlate levering van leveranciers, pandemieën, epidemieën, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, wegblokkades e.d., ontstane transportmoeilijkheden, leveringsproblemen, ongeval, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen de afnemer en Delicatezza voortvloeiende uit, of verband houdende met, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de rechter in ‘s-Gravenhage, Nederland.
  • Voor consumenten geldt dat zij op grond van Europese wetgeving ook mogen procederen voor de rechtbank in hun eigen woonplaats, waarbij het in hun woonplaats geldende recht het geschil beheerst.

 

 • Slotbepalingen
  • In geval een bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
  • De huidige versie van deze algemene voorwaarden is te vinden op de website.
  • Delicatezza behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

 

 

BIJLAGE 1

 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

 

Aan:

Delicatezza VOF

Van Duijnwater 15

2497 ZN  ’s-Gravenhage

info@casadelicatezza.nl

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en)

 

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.